Beca de recerca i experimentació en el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar

Hangar, centre obert per a la recerca i la producció artística de Barcelona, obre la convocatòria per assignar una beca destinada a artistes, col·lectius, investigadorxs i desenvolupadorxs en l’àmbit de la tecnologia en codi obert per realitzar una residència de recerca, desenvolupament i/o producció de tres mesos de durada al seu Laboratori de soft/hardware i interacció.

Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast de les persones becades el pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra i la contribució a la seva difusió en un entorn professional.

Sobre el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar
Hangar s’implica en el desenvolupament de maquinari a mida per a projectes artístics des d’un compromís amb el maquinari i el programari lliure. Al Laboratori d’interacció, Hangar pot desenvolupar tota mena de maquinari per als projectes artístics que ho requereixin, incloent-hi desenvolupament de l’electrònica interna, programació i construcció de prototips. Alguns exemples d’aplicacions són: interacció en temps real, sincronitzacions, mecanismes, automatitzacions i controls remots. Des del laboratori es desenvolupen, a més, una sèrie d’eines lliures de drets a disposició dels projectes artístics que les puguin necessitar.

Miguel de las Heras, tècnic responsable del laboratori, aportarà assessorament tècnic en el desenvolupament del projecte becat.

Hangar posarà a disposició de la persona beneficiària:
– Honoraris: 2.500 € bruts.
– Una borsa de producció de fins a 3.500 € bruts, a la qual s’imputaran els treballs directes d’execució tècnica o el preu de lloguer de l’espai de treball si fos necessari.
– Suport tècnic, assessorament i accés a eines per al desenvolupament i la producció del projecte.
– Hangar posarà a disposició de les persones becades els contactes de la seva xarxa de col·laboradors: proveïdors, tècnics, centres de recerca tecnocientífica o altres institucions artístiques i culturals que pugui necessitar.
– Hangar donarà suport a la difusió i la presentació pública del projecte.
– Aquestes beques no cobreixen les despeses de desplaçament des del lloc de residència al centre ni les despeses d’allotjament o manutenció.

Més informació aquí!