Comunicat: Censura

Les i els professionals del món de la cultura volem denunciar el retorn de la censura que està atemptant contra la llibertat d’expressió, un dret consolidat socialment i democràticament en la nostra Constitució.

Exigim la protecció dels nostres drets fonamentals perquè sense CULTURA no hi ha democràcia.

 

Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución.

Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin CULTURA no hay democracia.

 

Kulturaren munduko profesionalok salatu nahi dugu adierazpen-askatasunaren aurkako zentsuraren itzulera, gure Konstituzioan finkaturik dauden eskubide sozial eta demokratikoen aurkakoa, hain zuzen.

Gure oinarrizko eskubideen babesa eskatzen dugu, KULTURARIK gabe ez dago demokraziarik eta.

 

As e os profesionais do mundo da cultura queremos denunciar a volta da censura, que está a atentar contra a liberdade de expresión, un dereito consolidado social e democráticamente na nosa Constitución.

Exiximos a protección dos nosos dereitos fundamentais, porque sen CULTURA non hai democracia.